top of page

Algemene voorwaarden:

1.Afspraken

De eigenaar/opdrachtgever zorgt voor een veilige en rustige werkplek. Indien mogelijk in de eigen stal. Wanneer behandeling buiten plaats moet vinden is een inloopstal of overkapping waar het paard en Equiljana paardensportmassage onder kan staan het uitgangspunt. 

Het paard dient schoon en droog te zijn evenals de stal of wasplaats waarin behandeld wordt dient schoon te zijn.

Als de eigenaar/opdrachtgever hier niet aan kan voldoen waardoor de behandeling niet uitgevoerd kan worden, worden er voorrijkosten in rekening gebracht excl de km- vergoeding.

De eigenaar/opdrachtgever is ervan op de hoogte dat het paard niet in shock is, koorts heeft of kanker heeft. Indien dit wel het geval is kan er geen behandeling plaats vinden. Wanneer dit bij aankomst locatie wel het geval is en geen behandeling plaats kan vinden worden voorrijkosten en evt. km vergoeding in rekening gebracht.

Wanneer er zaken zijn omtrent het paard  of waarvan de eigenaar/opdrachtgever denkt dat dit belangrijk is dat Equiljana paardensportmassage dit moet weten meldt dit zodat daar door behandelaar rekening mee gehouden kan worden. Te denken aan 1e behandeling in zijn/haar leven, moeilijk te benaderen, kreupel, ziekte op stal.

Bij de eerste behandeling dient eigenaar/opdrachtgever aanwezig te zijn om één en ander door te spreken.  De volgende behandelingen door Equiljana paardensportmassage kan indien gewenst daarna ook alleen plaatsvinden.

Na de behandeling dient de eigenaar/opdrachtgever het paard minimaal 10 minuten aan de hand te stappen op de harde, tenzij anders besproken. Niet in de box laten staan. Bewegen! Niet losgooien!

Het paard moet de beschikking hebben over vers water om afvalstoffen beter af te voeren. Na de behandeling mag het paard op de dag van behandeling niet getraind worden, tenzij door Equiljana paardensportmassage anders is geadviseerd.

De eigenaar/opdrachtgever zal mondeling en/of schriftelijk worden geadviseerd over de benodigde nazorg en/of eventuele oefeningen en is zelf verantwoordelijk dat hij/zij deze ook uitvoert. Wanneer tussen vervolgbehandelingen een periode langer dan 3 mnd zit wordt het starttarief in rekening gebracht.

Een rapportage wordt opgesteld. Dit houdt in de conditie van het paard. Conditie en gedrag tijdens behandeling, conditie na behandeling en advies nazorg/oefeningen.

2. Garantie

Door lidmaatschap (per 2 juni) bij de VPSN (vereniging voor paardensportmasseurs nederland) garandeert Equiljana paardensportmassage dat de verrichte werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat zal worden bereikt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever zal derhalve blijven bestaan.

 

3. Betaling

Betaling dient, direct na afloop van de behandeling, contant te worden voldaan, tenzij vooraf anders overeengekomen. Bij overboeken van het factuurbedrag dient een betalingstermijn van 8 dagen in acht worden genomen.

Bij een boeking ineens bij aanvang van 3x in een periode van 21 dagen wordt een korting gehanteerd op het basisbedrag van € 65,- en dient volledig voldaan te worden.

 

4. Annulering

Bij annulering minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip, of bij het niet doorgaan van de afspraak zonder annulering, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Uitzonderingen op de regel mogelijk. (shock, koorts, kanker)

5. Aansprakelijkheid

Equiljana paardensportmassage is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade, of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.

Equiljana paardensportmassage is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de massage.

 

Van voorgaande algemene voorwaarden kan in samenspraak altijd afgeweken worden en zijn  onder voorbehoud van typfouten

bottom of page